Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kitty’s Make-Up Studio

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Klant: natuurlijke persoon of rechtspersoon, die bij Kitty’s Make-Up Studio een boeking doet voor een van haar diensten.
1.2 Consument: klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.3 Opdrachtgever: klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Kitty’s Make-Up Studio en haar klanten. Kitty’s Make-Up Studio accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.3 Van datgene dat in deze algemene voorwaarden is bepaald kan uitsluitend en alleen worden
afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
2.4 De klant accepteert de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren
c.q. boeken van een dienst van Kitty’s Make-Up Studio.

Artikel 3: Totstandkoming boeking
3.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de klant mondeling, telefonisch, schriftelijk of
digitaal een aanbod van Kitty’s Make-Up Studio aanvaardt.
3.2 De klant heeft kennis genomen van en ingestemd met de algemene voorwaarden van Kitty’s
Make-Up Studio voordat klant een boeking doet.
3.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
3.4 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
3.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 Cadeaubonnen worden persoonlijk en via mail ter beschikking gesteld, na ontvangst van betaling.
De cadeaubon kan voor alle diensten en producten van Kitty’s Make-up Studio gebruikt worden. De geldigheidsduur is 2 jaar. De klant dient zelf de einddatum te controleren. Overdragen van
cadeaubonnen kan alleen na overleg met Kitty’s Make-up Studio.

Artikel 4: Cursussen / workshops
4.1 Alle cursussen, workshops of trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende
inschrijvingen.
4.2 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een
workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving voor die betreffende cursus of workshop gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
4.3 In overleg met Kitty’s Make-Up Studio wordt gezocht naar een andere passende mogelijkheid
voor het volgen van een cursus of workshop.
4.4 Kitty’s Make-Up Studio kan bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus
annuleren. De klant ontvangt daarvan uiterlijk 5 dagen voor aanvang bericht hierover.

Artikel 5: Tarieven
5.1 De tarieven, die op de website zijn vermeld zijn standaardtarieven van gemiddelde
basisbehandelingen. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht kan Kitty’s Make-Up Studio hiervan afwijken en een maatwerkaanbieding maken. Kitty’s Make-Up Studio geeft dit vooraf aan indien dit het geval is.
5.2 Bij opdrachten tussen 23.00 uur en 7.00 uur (’s nachts) en op zon- en feestdagen geldt het
normaal tarief x 150 %.
5.3 Voor opdrachten zal Kitty’s Make-Up Studio een kilometervergoeding in rekening brengen
conform de op de prijslijst vermelde prijs per kilometer. Tevens brengt Kitty’s Make-Up Studio de
gemaakte parkeerkosten in rekening.
5.4 Alle door Kitty’s Make-Up Studio vermelde tarieven zijn in principe bedoeld voor consumenten
en zijn BTW vrij. Voor zakelijke overeenkomsten zal desgewenst door Kitty’s Make-Up Studio een
schriftelijke offerte worden uitgebracht op basis van BTW vrije tarieven.

Artikel 6: Betaling
6.1 Betaling van de factuur dient voor een datum van behandeling en/of een cursus voldaan te zijn en de boeking is daarmee definitief gereserveerd, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen en staat vermeld op de factuur, tenzij anders is
overeengekomen.
6.3 Bij een boeking voor bruidsmake-up dient minimaal 50 % van de kosten voor de proefmake-up
betaald te zijn. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken voor de bruiloft betaald te zijn.
6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim en is de
wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van
opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
6.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Kitty’s Make-Up Studio moet maken ter
inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 7: Annulering
7.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Kitty’s Make-Up Studio gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
7.2 Een boeking van een behandeling of een eendaagse workshop/cursus kan door de klant
kosteloos worden geannuleerd tot 2 weken voor de opdracht. Reeds gedane betalingen worden
gerestitueerd.
Bij annulering vanaf 2 weken voor de opdracht wordt 25 % van het factuurbedrag in rekening
gebracht.
Bij annulering vanaf 5 dagen voor de opdracht wordt de volledige opdracht in rekening gebracht.
7.3 Bij annulering van een boeking van Bellypaint wegens gezondheidsproblemen van de moeder
en/of het kind wordt de reeds gedane betaling altijd gerestitueerd.
7.4 Bij annulering van een cursus van meerdere dagen (vanaf 2) is annulering tot 2 weken voor de
cursus kosteloos.
Bij annulering vanaf 2 weken voor de cursus wordt 25 % van de opdracht in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 5 dagen voor de cursus ontvangt de klant geen restitutie van de gedane betaling, maar kan binnen 6 maanden na annulering aan een andere door Kitty’s Make-Up Studio aangeboden cursus deelnemen.
7.5 Bij annulering van een boeking van bruidsmake-up wordt 90 % van het niet genoten bedrag
gerestitueerd.
7.6 Bij annulering van een boeking door maatregelen genomen door de Overheid kan de klant kiezen voor een kadobon die 2 jaar geldig is, of restitutie van de gedane betaling. Voor reeds gemaakte kosten en vergoedingen aan derden geldt artikel 7.1.

Artikel 8: Overmacht
8.1 In geval van overmacht van Kitty’s Make-Up Studio waaronder ziekte kan Kitty’s Make-Up Studio te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig
aangepast.
8.2 Kitty’s Make-Up Studio zal zich bij annulering van opdrachten inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer
worden gegeven.
8.3 In geval van overmacht kan de klant Kitty’s Make-Up Studio niet tot schadevergoeding
aanspreken.

Artikel 9: Disclaimer en copyright
9.1 Voor alle aanbiedingen, bevestigingen, facturen of publicaties, zowel digitaal als hardcopy geldt het voorbehoud van druk-zet-typefouten. Kitty’s Make-Up Studio is te allen tijde gerechtigd
aanbiedingen in te trekken, te wijzigen of opdrachten te annuleren indien sprake is van druk-zet
typefouten.
9.2 Op alle publicaties, zowel hardcopy als digitaal zijn alle rechten voorbehouden aan Kitty’s Make-Up Studio. Deze publicaties zijn bedoeld als informatievoorziening naar beste kennis, eer en geweten van Kitty’s Make-Up Studio, echter niet uitdrukkelijk gecontroleerd op onjuistheden, fouten of wetenschappelijke onderbouwing. Reclames, klachten of claims in de ruimste zin van het woord, als gevolg van gebruik van deze informatie worden door Kitty’s Make-Up Studio afgewezen.
9.3 De klant gaat per definitie akkoord met het publiceren van gemaakte foto’s of afbeeldingen op de website en Social Media kanalen van Kitty’s Make-Up Studio. Indien de klant bezwaar heeft tegen publicatie, kan dit op elk moment kenbaar gemaakt worden, zowel voorafgaand aan de opdracht als achteraf. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Kitty’s Make-Up Studio zal in dat geval reeds gepubliceerde foto’s bij eerstvolgende gelegenheid verwijderen. Reclames of schadeclaims als gevolg van publicatie worden door Kitty’s Make-Up Studio afgewezen.
9.4 Kitty’s Make-Up Studio is niet verantwoordelijk voor schade door publicatie van foto’s of
afbeeldingen door derden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en schade
10.1 Kitty’s Make-Up Studio zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming
met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
10.2 Kitty’s Make-Up Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan
doordat Kitty’s Make-Up Studio is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of niet
volledige gegevens.
10.3 Kitty’s Make-Up Studio is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die
ontstaan door penselen en/of make-up producten. Kitty’s Make-Up Studio werkt volgens de in de
branche geldende hygiëne richtlijnen en hecht hier erg veel belang aan.
10.4 Reclamaties dienen zo spoedig mogelijk of uiterlijk binnen 48 uur, na het uitvoeren van de
opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Kitty’s Make-Up Studio te worden ingediend.
10.5 Kitty’s Make-Up Studio sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel
direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Kitty’s Make-Up Studio en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Kitty’s Make-Up Studio kunnen worden
toegerekend.
Artikel 11: Wijziging en vindplaats van deze algemene voorwaarden
11.1 Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Kitty’s Make-Up Studio, te weten www.kittysmakeupstudio.nl.
11.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op elke overeenkomst en/of opdracht tussen Kitty’s Make-Up Studio en de klant en alle
overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook
indien een overeenkomst en/of opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd
of indien de bij de overeenkomst en/of opdracht betrokken klant daar zijn/haar woonplaats heeft.
12.2 De rechter in de vestigingsplaats van Kitty’s Make-Up Studio is uitsluitend bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Kitty’s Make-Up
Studio het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Versie 01012022
12.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Versie 01012022